برنامه اساتید بخش رادیولوژی 1396

 

کلاس کارآموزی

كنفرانس مشترك

كلاس دستياری

ماموگرافي

CT scan

MRI

اندو واسكولار-اینترونشن- سي تي آنژيوگرافي

داپلر

سونوگرافي

راديوگرافي

 

برنامه

 

 

روزهفته

خانم دكتر داودي

خانم دكترفرخ

قلب و عروق

-

خانم دكتر عباسي

آقاي دكتر زندي

خانم دكترداودي

خانم دكتر عباسي

 

خانم دكتر فرخ

خانم دكترفرخ

شنبه

آقاي دكترپزشكي راد

خانم دكتر عباسي

آقاي دكتر هاشمي

گوارش

خانم دكتر عباسي

آقاي دكتر زندي

خانم دكتر عباسي

خانم دكترداودي

آقاي دكترپزشكي راد

آقاي دكترهاشمي

آقاي دكتر هاشمي

 

يكشنبه

آتاي دكتر پزشكي راد

كنفرانس داخلي

داخلي و راديولوژي

-

دكترعباسي

آقاي دكتر زندي

خانم دكترداودي

خانم دكتر عباسي

آقاي دكتر هاشمي

خانم دكترداودي

دوشنبه

دستيار آموزشي

آقاي دكتر فيضي

زنان

-

دكتر فرخ

خانم دكتر داودي

خانم دكترداودي

آقاي دكترپزشكي راد

خانم دكتر فرخ

آقاي دكتر زندي

سه شنبه

آقاي دكتر علمداران

آقاي دكتر پزشكي

اطفال و راديولوژي

-

خانم دكتر فرخ

خانم دكتر فرخ

خانم دكتر عباسي

آقاي دكتر پزشكي راد

آقاي دكتر زندي

آقاي دكتر هاشمي

چهارشنبه

بخش راديوتراپي بيمارستان اميد

اعصاب

آقاي دكتر پزشكي راد

خانم دكتر عباسي

آقاي دكترهاشمي

خانم دكتر عباسي

آقاي دكتر پزشكي راد

خانم دكتر عباسي

خانم دكتر عباسي

پنج شنبه

 

منوی اصلی