برنامه آموزشي كارآموزان

برنامه آموزشي كارآموزان در بخش راديولوژي بيمارستان قائم ( هفته اول و دوم) و بيمارستان امام رضا (هفته سوم و چهارم)

ایام هفته

 

هفته اول

هفته دوم

ساعت 8-10

ساعت 10-12

ساعت8-10

ساعت10-12

شنبه

خانم دکتر آذریان

Chest 1

آناتومی و تکنیک راديوگرافي قفسه صدري و ساير روش هاي Imaging

دکتر رضایی

اصول فیزیک رادیولوژی (سونوگرافي ، CT   و MRI  )

خانم دکتر آذریان

Chest 2

اساس تفسیرCXR نرمال و نشانه شناسي در راديوگرافي غير طبيعي

دکتر رضایی

Imaging در استخوان و مفاصل (2)

 

یکشنبه

 

دكتر امين زاده

Imaging در دستگاه گوارش

راديوگرافي ساده شکم(1)

دکتر نکوئی

واسکولار1 :

روش های تصویر برداری عروق

دكتر امين زاده

Imaging در دستگاه گوارش

راديوگرافي ساده شکم(2)

 

دکتر نکوئی

واسکولار2 :

کاربردهای کالر داپلر

دوشنبه

دکتر طوسی

Imaging

در استخوان و مفاصل (1)

دستيار ارشد

کار عملی در بخش

دکتر طوسی

Imaging

در استخوان و مفاصل (3)

دستيار ارشد

کار عملی در بخش

سه شنبه

جلسه کیس ریپورت

دکتر دواچی

Imaging   در دستگاه ادراری تناسلی (1)

جلسه کیس ریپورت

دکتر دواچی

Imaging   در دستگاه ادراری تناسلی (2)

چهارشنبه

كارعملي در بخش

 

دکتر رحیمی

کلیشه خوانی

كار عملي در بخش

 

دکتر رحیمی

کلیشه خوانی

پنج شنبه

دكتر زكوي

اصول پزشکي هسته اي

(بخش پزشکی هسته ای)

دکتر صادقی - دکتر دباغی- دکتر آیتی

کاربرد پزشكي هسته اي

(بخش پزشکی هسته ای)

رادیوتراپی و انکولوژی

(بیمارستان امید)

دکتر آل داود

رادیوتراپی و انکولوژی

(بیمارستان امید)


منوی اصلی