کارآموزی

برای دریافت فایل طرح دوره کارآموزی رادیولوژی اینجا را کلیک کنید 
 
برای دریافت برنامه هفتگی دوره کارآموزی رادیولوژی اینجا را کلیک کنید